I Komunia Święta2 sierpnia 201417 września 2017admin

Formuła spowiedzi świętej

„Nie przystępować do Komunii: to podobnie jakby odczuwać pragnienie przy źródle”

św. Jan Maria Vianney

Eucharystia jest sakramentem, w którym Jezus Chrystus ofiaruje za nas samego siebie: swoje Ciało i swoją Krew. To, co dokonało się niegdyś na Golgocie dzieje się podczas każdej Mszy świętej. Tak jak 2000 lat temu Jezus umarł na krzyżu, tak w każdej Mszy świętej umiera na krzyżu z miłości do każdego z nas. Chrystus pragnie, żebyśmy ofiarowali Mu siebie. Przyjmując Komunię świętą doświadczamy zjednoczenia z Nim. Komunia oznacza wspólnotę (łac. communio – wspólnota). Zatem ile razy przyjmujemy Komunię Eucharystyczną – Ciało i Krew Jezusa – wtedy jesteśmy we wspólnocie z Bogiem. Mamy trwały kontakt z Bogiem. Sam Jezus przed męką spożywał ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę, na której polecił apostołom sprawować Eucharystię po Jego odejściu. Zapewnił nas, że w znakach chleba i wina On sam jest obecny. Kościół posłuszny swojemu Założycielowi wypełnia zlecone mu zadanie zgodnie ze słowami: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24).

Co jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia Pierwszej Komunii św.?

Przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii świętej niezbędne jest przyjęcie sakramentu chrztu św. oraz spowiedź święta. Dzieci, które zostały ochrzczone poza parafią p.w. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze zobowiązane są do końca października br. dostarczyć wyciąg z Aktu chrztu z parafii, w której były ochrzczone.

Jakie dziecko może przystąpić do Pierwszej Komunii św.?

Do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii św. może przystąpić dziecko wierzące, ochrzczone, posiadające wystarczające rozeznanie, praktykujące systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, katecheza w szkole, rekolekcje, codzienna modlitwa), biorące udział w spotkaniach przygotowujących do tej uroczystości.

 

Daty uroczystości I Komunii Świętej:

Łężyca –  6.05.2018r.

kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego:

13.05.2018r. 

Godzina:

9:00 klasy III ABC

11:00 klasy III DEF i   Szkoła M. Montessori

20.05.2018r.

9:00 klasy  AT: III ABC

11:00 klasy AT: III DEF i wszyscy uczniowie z innych szkół.